Tworzymy “reliktową” grupę ludzi, która bez szczególnej opieki Boga przestałaby istnieć Mamy nadzieję, że dalsze informacje upewnią Cię, że nie przesadzamy w tej ocenie. Przejdźmy do konkretów.

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim, to znaczy:

grupą ludzi wywołanych ze świata (czyli ogółu ludzi niewierzących w Boga Biblii i żyjących “po swojemu”) i zebranych razem. Takie jest znaczenie greckiego słowa ekklesia tłumaczonego w Nowym Testamencie jako kościół.

 • Jezus Chrystus

  przekonywał każdego z nas o tym: kim jest, dlaczego Go potrzebujemy i co nam oferuje. Gdy Go usłuchaliśmy, zamieszkał w naszych sercach zmieniając nasze wnętrze (naturę) i wieczne przeznaczenie (z piekła na niebo). Zebrał nas też razem w grupę (kościół), która pragnie z serca i bez kompromisów pełnić Jego wolę. To właśnie znaczy określenie chrześcijański – dosłownie należący do Chrystusa.

Dodatkowo można by nasz kościół określić następującymi “epitetami”:

 • biblijny

  tzn. źródłem naszej wiedzy o Bogu i duchowym stanie ludzkości jest Pismo Święte, składające się z 66 ksiąg – 39 Stary Testament i 27 Nowy (porównaj liczbę ksiąg w katolickiej Biblii Tysiąclecia i protestanckiej Biblii Warszawskiej). Odrzucamy księgi dodane w XVI w. do kanonu Pisma Świętego przez Sobór Trydencki (tzw. księgi wtórnokanoniczne).
  Pismo Św. uznajemy za jedyne, wystarczające i bezbłędne źródło wiedzy o Bogu i kondycji człowieka. Staramy się, by to, w co wierzymy i jak postępujemy, zawsze miało jasne oparcie w Słowie Boga.

 • fundamentalny

  jest to określenie podobnie do poprzedniego. Wskazuje jednak ostrzej na naszą determinację, by każdą prawdę Pisma Św. wyrażoną w nakazach lub normach skierowanych do chrześcijan, zachowywać bez zmiany czy odstępstwa aż do przyjścia Jezusa. Zdecydowanie odrzucamy więc liberalizm pseudochrześcijański głoszący, że pewne prawdy biblijne się zdezaktualizowały (np. że homoseksualizm nie jest grzechem), a także ekumenizm, wzywający do jedności kosztem kompromisu z prawdą.

 • niewyznaniowy i niezależny

  tzn. odrzucamy rzekomą potrzebę organizowania się kościołów lokalnych w struktury hierarchiczne bądź terytorialne. Uważamy, że przeczy to biblijnej zasadzie niezależności kościołów lokalnych od wszelkiej ludzkiej duchowej władzy zwierzchniej i stwarza szkodliwe dodatkowe podziały i bariery. Gorąco opowiadamy się jednak za partnerską współpracą między wiernymi Jezusowi kościołami.

 • niewielki

  ten fakt nas nie cieszy. Wiemy jednak, że jest szeroka droga, którą wielu podąża i wąska – “niezbyt licznie” uczęszczana. Ciekawy jest koniec obydwu Mat. 7,13-14: “Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” . W czasach ostatecznych ludzie tak “rozmiłują” się w zaspokajaniu własnych pragnień, że odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom…

  II Tym. 3,1-5:“A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.”

  oraz II Tym. 4,3-4:“Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom;”

  Najbardziej pociesza nas wizja kościoła z Apokalipsy Jana 3,7-13: “A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej, Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów”

Obyśmy wytrwali na tej drodze – Jego o to gorąco prosimy. Mamy nadzieję, że zgadzasz się, iż nie przesadziliśmy na wstępie. Jeśli znasz ludzi, którzy myślą podobnie jak my lub sam do nich należysz, bylibyśmy wdzięczni za Kontakt.

Dziękujemy.