01. KARA ŚMIERCI
jest elementem utrzymania ładu moralnego w społeczeństwie. Pozostaje w gestii władzy państwowej.
„Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzą? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie” Rzym. 13,1-5
Powinna być wymierzana obligatoryjnie wszystkim osobom skazanym prawomocnymi wyrokami sądów za umyślne zabójstwo
„Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka” I Mojż. 9,5-6
Obowiązek przebaczania, powstrzymywania się od odwetu czy nienawiści dotyczy poszczególnych chrześcijan, a nie władzy państwowej.

Ludzi, którzy powołując się na Biblię czy naukę Jezusa i nawołując do zniesienia kary śmierci za zabójstwo uważamy za ignorantów lub wręcz fałszywych nauczycieli. Ponoszą oni współodpowiedzialność za śmierć, krzywdę, kalectwo i wiele innych szkód wyrządzonych niewinnym ludziom w wyniku wzrostu przestępczości, związanego z rezygnacją z najwyższego wymiaru kary!
[Czy przyzwoity człowiek może popierać karę śmierci?]

02. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA
pojęcie wprowadzone przez marksistów i zaadaptowane przez katolicyzm (Katechizm kościoła katolickiego str.546 nn) i dzisiejszych populistów. Oznacza ona ni mniej ni więcej, tylko przymusowe zabieranie jednym i uznaniowe rozdawanie drugim. „Jedynie sprawiedliwym” Janosikiem jawi się w tym systemie bezosobowe państwo socjalne reprezentowane przez biurokratę.

Każdy, komu prawdziwie drogie jest przykazanie: „Nie kradnij”, reaguje wręcz z obrzydzeniem na tego rodzaju system! Biblia jasno opowiada się za sprawiedliwością, bez żadnych dodatkowych epitetów. „Co człowiek sieje, to i żąć będzie”

„Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie” Gal. 6,7
Jednocześnie Bóg nawołuje do miłosierdzia, pomocy i dzielenia się z innymi, ale tylko na zasadzie DOBROWOLNOŚCI!!!

„Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, Jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki”
II Kor. 9,7-9
[Chrześcijanin socjalistą?]

03. WOLNY RYNEK, PRAWO WŁASNOŚCI, PROSTE I SPRAWIEDLIWE PRAWO
Te trzy filary stanowią podwalny kapitalizmu.

Ustrój ten, niemiłosiernie krytykowany przez wszelkiej maści polityczne, filozoficzne i religijne autorytety „wrażliwe na krzywdę ludzką”, przyniósł ludzkości największy w dziejach świata rozwój dobrobytu całych społeczeństw.

Oprócz dobrodziejstw ze sfery cywilizacji materialnej, kapitalizm na niespotykaną wcześniej skalę podniósł rangę osoby ludzkiej, jej wolności osobistej i odpowiedzialności za swój byt. Tylko w tym systemie każdy człowiek miał przed sobą szansę, by dzięki swej pracy, pomysłowości i wytrwałości zmienić swój los. „Od pucybuta do milionera” – to hasło przez dziesięciolecia było magnesem ściągającym do krajów wolności gospodarczej miliony biednych ludzi z całego świata. Jezus powiedział:

„Po ich owocach poznacie ich” Mat. 7,16a

Należy też mocno podkreślić, że kapitalizm został zapoczątkowany i rozwinął się najpełniej w krajach szanujących wolność religijną i opartą na Biblii moralność! (Imperium Brytyjskie, kraje skandynawskie i przede wszystkim USA).

Po okresie „zdobyczy” czerwonego, internacjonalistycznego i brunatnego narodowego socjalizmu, w głowach „postępowych”, lewicowych autorytetów zrodził się diaboliczny pomysł tzw. „trzeciej drogi”. Oto najczęściej powtarzany frazes: „Wolny rynek? TAK, ale pod kontrolą państwa”.

Ludzie myślący tymi kategoriami nie rozumieją istoty wolności. Kojarzenie wolności z jednoczesną kontrolą podobne jest do słowotworów typu: uczciwa nieuczciwość, rozpustna cnota, itp.

Za jednego z głównych propagatorów tej absurdalnej tezy należy uznać religijny system, mający dominujący wpływ na myślenie wielu milionów ludzi – przykłady:
Katechizm kościoła katolickiego: str. 547 §2434
„… aby ustalić słuszne wynagrodzenie, należy uwzględnić jednocześnie potrzeby i wkład pracy każdego….Porozumienie stron nie wystarczy do moralnego usprawiedliwienia wysokości wynagrodzenia.”
i §2436
„Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń społecznych składek ustalonych przez prawowitą władzę.”
Nasze stanowisko jest jasne: Socjalizm jako system, oparty na przymusowym ograbianiu znacznej części swoich obywateli pod pozorem ich dobra sprzeciwia się bożym normom, prowadzi do degradacji moralnej obywateli i powinien być zwalczany przez chrześcijan wszelkimi legalnymi metodami.

04. STRAJK
ma moralny sens tylko w gospodarce socjalistycznej, gdzie właścicielem zakładów pracy jest państwo, czyli ogół obywateli. Wtedy strajkujący uniemożliwiają produkcję w poniekąd „swoim” przedsiębiorstwie.
Strajk w przedsiębiorstwie prywatnym jest pozbawianiem właściciela jego zysków i prawa dysponowania swoim mieniem. Jest więc grabieżą i żaden uczciwy człowiek nie powinien przykładać do tego ręki.
Podobnie działalność związków zawodowych ma sens tylko w gospodarce państwowej.

05. UNIA EUROPEJSKA

Przedstawia się nam zwodniczą wizję kontynentu, a nawet w dalszej perspektywie świata, bez granic państw narodowych. Dążenie do jej urzeczywistnienia jest sprzeciwianiem się Bożemu postanowieniu. Bóg wy­znaczył każdemu narodowi czas istnienia i granice zamieszkiwania (Dzieje Apostolskie 17, 26). Sprzeciwia­nie się Jego woli musi się źle skończyć.

Historia i rozpad Związku Sowieckiego i Jugosławii to tylko najświeższe przykłady, pokazujące jak kończą się takie eksperymenty i jak nietrwały jest uzyskany tą drogą pokój.

Unia Europejska, jako twór ponadnarodowy, jasno dążący do przejmowania coraz to większych kompetencji od państw członkowskich, stanowi bądź zaleca rozwiązania prawne sprzeczne z moralnym nauczaniem Biblii:

  • zakazuje kary śmierci za umyślne zabójstwo (Księga Rodzaju 9, 5-6; List do Rzymian 13, 3-4; Dz. Ap. 28,18);

  • dopuszcza eutanazję i aborcję (Księga Wyjścia 20, 13 i 21, 22-23; Ew. Mat. 5, 21-22);

  • ogranicza do granic absurdu władzę rodzicielską (List do Efezjan 6, 1-33; List do Kolosan 3, 20; List do Hebrajczyków 12, 6-11);

  • potępia nazywanie homoseksualizmu zboczeniem, pod zarzutem szerzenia nienawiści na tle seksual­nym (Rzym. 1, 23-28);

  • dopuszcza adopcję dzieci przez pary homoseksualne (Ks. Rodz. 1,27-28; Rzym. 1, 23-28).

Wstępując do Unii będziemy stopniowo zmuszani do przyjmowania takiego prawodawstwa (co już po części się stało, choćby w przypadku kary śmierci).

Biblia zapowiada, że w czasach poprzedzających powtórne przyjście Jezusa i koniec obecnego porządku świata zostanie reaktywowane nowe Imperium Rzymskie (Księga Daniela 2, 39-45 i 7, 23-28). Obieca ono rozwiązać bez Boga wszystkie problemy współczesnego świata. Oto jego niektóre cechy:

  • ścisły sojusz odstępczej, ogólnoświatowej (ekumenicznej) religii z władzą państwową (Księga Apokalipsy 17);

  • ogromna kontrola państwa nad człowiekiem (Księga Apokalipsy 13, 17);

  • propaganda budująca ułudę trwałego pokoju i bezpieczeństwa (1 List do Tesaloniczan 5, 1-3).

06. ABORCJA
czyli sztuczne usunięcie człowieka znajdującego się w embrionalnej lub płodowej fazie życia z macicy Matki i skazanie go na nieuniknioną śmierć. Uznajemy ją za zabójstwo bezbronnej osoby ze wszystkimi tego skutkami prawnymi. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja realnego zagrożenia życia (a nie zdrowia) Matki. W tym przypadku Kobieta ma prawo do decyzji, czy chce poświęcić swoje życie dla życia dziecka, czy nie.

07. ANTYKONCEPCJA
to prawo Rodziców do współdecydowania o poczęciu, bądź nie, swoich potomków. Uznajemy ją w całej rozciągłości i gamie środków, zarówno sztucznych, jak i naturalnych (z przyczyn oczywistych nie mieszczą się w nich środki wczesnoporonne).

Utrwalone w naszym społeczeństwie katolickie kłamstwo o rzekomej grzeszności sztucznych środków antykoncepcyjnych uznajemy za jedną z przyczyn uśmiercania zarówno nowonarodzonych, jak i nienarodzonych dzieci. Biblia nigdzie tego nie zabrania, naturalne metody antykoncepcji były znane już w starożytności.

„A ona poczęła i urodziła syna, któremu dał na imię Er. I poczęła znowu, i urodziła syna, i nazwała go Onan. Potem jeszcze urodziła syna i nazwała go Szela. Przebywała zaś w Kezybie, gdy go urodziła. Juda wziął dla Era, swego pierworodnego, żonę, której było na imię Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem i dlatego Pan pozbawił go życia. Wtedy rzekł Juda do Onana; Obcuj z żoną brata swego i wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego i jego pozbawił życia” I Mojż. 38,3-10
Bóg ukarał Onana nie za stosowanie antykoncepcji, lecz za to, że nie chciał ze względów egoistycznych wzbudzić potomstwa swemu zmarłemu bratu.

08. ROZWÓD
nie jest ogólnym zamiarem Boga wobec ludzi, ale dopuszczalny jest w następujących przypadkach: cudzołóstwo jednej ze stron

„A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży” Mat. 19,9
niechęć niewierzącego współmałżonka do kontynuowania związku z nawróconym partnerem. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy w chwili ślubu byli niewierzący.

„Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg” I Kor. 7,12-15

09. DEWIACJE SEKSUALNE
Stary Testament:

„Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda” III Mojż. 18,22-23

„Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, Wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą. I rzekł: Bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego! Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny, wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba, tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli: Idź precz! I mówili: Jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli, A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: Kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli”. I Mojż. 19,4-13

Nowy Testament:

„Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; Oni, którzy snują orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią”
Rzym. 1,18-32

„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” I Kor. 6,9-11

„Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, Rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce”. I Tym. 1,9-10

Wszelkie formy relacji seksualnych między mężczyzną a kobietą za wyjątkiem aktu małżeńskiego są grzechem (cudzołóstwo). Dodatkowo, relacje seksualnie wykraczające poza związek dwojga dorosłych ludzi płci przeciwnej, są sprzeczne z naturą (np. nie mogą dać koniecznego do zachowania gatunku potomstwa). Stąd obiegowa nazwa na określenie tych zjawisk – zboczenia seksualne.

Warto przypomnieć, że dopiero w 1973r. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne usunęło homoseksualizm z listy chorób umysłowych.

Także w starszych encyklopediach pojęcie to definiowane jest jako zboczenie seksualne (Encyklopedia PWN z 1959r.) lub inwersja (odwrócenie) seksualna (Encyklopedia PWN z 1982r.).

Ciekawy jest sposób podjęcia wyżej wymienionej decyzji: demokratyczne głosowanie (przeszło niewielką większością)… Choć prywatnie ludzie ci w większości uważali homoseksualizm za patologię (ankieta opublikowana w 1977r. w czasopiśmie „Medical Aspects of Human Sexuality” ujawniła, że 69% amerykańskich psychiatrów miało w tej sprawie tradycyjny pogląd, a 13% nie miało zdania), to ulegając presji lewicowych mediów i „autorytetów”, głosowali w sposób „politycznie poprawny”. Ten amok ukrywania swoich prawdziwych poglądów trwa do dzisiaj i najlepszym jego przykładem jest słynna wypowiedź Posłanki SLD (Komisja Rywina – 2003), p. Anity Błochowiak: „Pedały też…” akurat w dniu, gdy jej klub poselski ogłaszał plan poprawienia doli mniejszości seksualnych w nietolerancyjnej Polsce…

Wnioski:
homoseksualizm i wszelkie relacje płciowe inne, niż z osobą płci przeciwnej, są według Biblii grzechem.
W szczególności pociąg do osób tej samej płci jest jedną ze stosowanych przez Boga form karcenia bałwochwalstwa i tłumienia oczywistych prawd o Nim.

„Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; Oni, którzy snują orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią”. Rzym. 1,18-32

Zastanawiające są w tym kontekście dwa fakty: stosunkowo duży wzrost populacji dewiantów seksualnych w ostatnich dziesięcioleciach oraz wyższy odsetek skłonności homoseksualnych w szeregach katolickiego kleru w porównaniu z przeciętną w społeczeństwie.

Dewiacje seksualne nie są wrodzone, lecz są skutkiem wyborów człowieka.
Można się od nich trwale uwolnić zwracając się o pomoc do Jezusa
„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.” I Kor. 6,9-11 (więcej informacji na tem temat)

Władza państwowa powinna szanować prawo do prywatności obywateli. Jednocześnie jednak powinno być jasne, co jest normą, a co odstępstwem od niej.

Prawo ma stać na straży instytucji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, będącego jedynym gwarantem dobrego wychowania młodego pokolenia i przyszłością ludzkości.

Wszelkie formy rozmywania tej zasady pod hasłem tolerancji i współczucia muszą skutkować szeroką degradacją moralną społeczeństwa, a w końcu jego upadkiem (patrz historia Imperium Romanum…).

Widać to już w naszej cywilizacji na przykładzie homoseksualizmu i pedofilii. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to „parady miłości” i nachalna propaganda gejowska. Początek XXI wieku to plaga pedofilii, która w przypadku Belgii (czy tylko?) objęła swym odrażającym zasięgiem najwyższe szczyty władzy państwowej (złożonej z wielce oświeconych zwolenników równouprawnienia zachowań seksualnych…). Znamiennym faktem jest, że jednym z haseł wyborczych niemieckiej partii zielonych Joshki Fishera (obejmującej też środowiska homoseksualne), było obniżenie wieku legalnych kontaktów seksualnych z nieletnimi do 10, a nawet 8 lat…

Należy więc wszelkimi dopuszczalnymi sposobami przeciwstawiać się próbom legalizacji związków tej samej płci, a w szczególności pomysłom oddawania im pod „opiekę” cudzych dzieci (adopcji).

Propozycja hasła dla konsekwentnych bojowników o równouprawnienie wszelkich zachowań seksualnych:
„Żądamy poszanowania praw wszystkich mniejszości seksualnych – sodomitów, zoofili, pedofili, nekrofili i co tam jeszcze kto lubi!”

10. PATOLOGIE SPOŁĘCZNO – POLITYCZNE
Feminizm – ruch sprzeciwiający się naturalnemu (to płeć żeńska ma zdolność fizjologiczną do rodzenia potomstwa i tzw. instynkt macierzyński) i Bożemu porządkowi rodziny.

„Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim”
Efez. 5,22-24
Kobiety i mężczyźni różnią się pod tak wieloma względami, że zrównywanie ich we wszystkich dziedzinach jest nie tylko utopią, ale i szkodliwą przede wszystkim dla kobiet głupotą. Feminizm przyczynia się do osłabienia rodziny, zniewieścienia społeczeństwa, wzrostu ilości rozwodów, coraz słabszego wychowania zaniedbywanych dzieci, pogorszenia doli Kobiety pracującej na „dwa etaty” i pozbawienia Jej oparcia w kochającym Mężu – Głowie rodziny.
Biblia przedstawia spełnienie kobiety w roli żony i matki.

„Dzielna kobieta – trudno o taką jej wartość przewyższa perły, Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, Gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia; Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc; daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. . Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba nie zapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie! Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy! Niech ją w bramach wysławiają jej czyny!” Przyp. 31,10-31

„Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy” I Tym. 5,14
Wdowy i panny powinny angażować się w pomoc bliźnim.

„Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta liczącą lat co najmniej sześćdziesiąt i raz tylko zamężna, Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków: że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła” I Tym. 5,9-10

„A w Joppie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas; życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała” Dz. 9,36
Kariera zawodowa, choć oczywiście możliwa, nie jest kobiecie potrzebna do szczęścia. Trudno jest jednak cofnąć prowadzoną latami, lewicową indoktrynację społeczeństwa.

Pacyfizm – tchórzliwa ideologia zniewieściałych mężczyzn, pragnących „ładnie” usprawiedliwić swoją niechęć do walki o dobro i prawdę. Czym więcej pacyfizmu, tym bliżej do tyranii zła. Z punktu widzenia filozofii jest to utopia nie biorąca pod uwagę grzesznej natury człowieka. Społeczeństwa przestrzegają prawa w znacznej mierze ze strachu przed karą ze strony władzy.

„Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzą? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie”
Rzym. 13,1-5

a państwa nie napadają na siebie tylko z obawy przed odwetem. Za rozwojem pacyfizmu na Zachodzie stał „pokojowo” nastawiony Związek Sowiecki, gotowy tak walczyć o pokój,że nie zostałby na Ziemi kamień na kamieniu…”.

Nazizm – wyrosły na bazie teorii ewolucji Darwina mit o „wyższej rasie” narodu niemieckiego. Dzisiaj obserwujemy nawrót do tego typu myślenia w kontekście Zjednoczonej Europy. „My Europejczycy tworzymy nowy lepszy świat” – Oda do radości. Nazizm połączony jest zwykle z nienawiścią do narodu żydowskiego. Już ok. 70% Europejczyków uważa Izrael za największe zagrożenie dla światowego pokoju. Uważamy to zjawisko za jeden z symptomów zbliżania się Czasu Apokalipsy.

„Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada…”
I Tes. 5,2-3
oraz
„I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”
Obj. 12,3-6
(niewiasta to naród żydowski).
[Wyższość Europy?! (Czekając na Führera) ]

Socjalizm i komunizm – patrz sprawiedliwość społeczna

Ekologizm – w najbardziej skrajnej postaci staje się kultem Matki Ziemi. Neguje biblijną rolę człowieka jako szczególnego bożego stworzenia mającego zagospodarowywać naszą planetę. Skutki pozytywne – wzrost świadomości zagrożeń industrializacji i działania na rzecz ich zmniejszenia.

11. UZALEŻNIENIA
Człowiek bez Boga usiłuje zapełnić pustkę, której ma nieustającą świadomość. Czyni to przeważnie za pomocą nałogowego wiązania się z jakąś działalnością (pracoholizm, uzależnienie od seksu, komputera, itp.) lub substancją chemiczną (alkohol, nikotyna, narkotyki).

Choć uznajemy szkodliwe skutki uzależnień, jesteśmy za całkowitą wolnością człowieka w tej dziedzinie. Sprzeciwiamy się też tolerowaniu jednych (alkohol, nikotyna), a penalizacji innych uzależnień (narkotyki).

Ściganie handlarzy narkotyków powoduje efekt odwrotny od zamierzonego, a dodatkowo służy bogaceniu się świata przestępczego i osłabieniu skuteczności działań policji (przykład prohibicji w USA).

Zabronione powinno być jedynie nakłanianie nieletnich do stosowania używek.

12. EUTANAZJA
Należy wyróżnić dwie jej formy: czynną i bierną. Czynna polega na zabiciu człowieka na jego życzenie. Bierna obejmuje zaprzestanie ratowania, bądź podtrzymywania życia, co prowadzi do śmierci.

Czynną eutanazję należy zasadniczo potępić, jednocześnie pozostawiając człowiekowi prawo do samobójstwa. Bierna jest etycznie dopuszczalna, jeśli nastąpiła śmierć biologiczna organizmu.

13. SZKOLNICTWO
Obecny model obowiązkowej, państwowej edukacji osiąga kres swego funkcjonowania – względy finansowe, bezradność wobec ekscesów młodzieży, pogarszający się poziom wiedzy i wzrost subkultury „więziennej” w szkole (fala).

Lekarstwem jest uderzenie w obydwa filary tego systemu – obowiązkowość i publiczność. Szkoła powinna być dobrowolna i prywatna. To rodzice decydują o wychowaniu i nauczaniu swoich dzieci

„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie” Kol. 3,20

„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” Przyp. 22,6
Ze względu na panującą w społeczeństwie indoktrynację lewicy o dobrodziejstwie państwowej szkoły, rozwiązaniem pośrednim mógłby być tzw. bon oświatowy (za dzieckiem idzie określona kwota z budżetu państwa, a ewentualną resztę dopłacają rodzice w wybranej szkole).
[Toruń a sprawa polska ]

14. PODATKI
Należy je płacić!

„Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli” Rzym. 13,6
Powinny być jak najniższe

„Król umacnia kraj prawem; kto ściąga wiele podatków, niszczy go” Przyp. 29,4
Jedynym sprawiedliwym podatkiem jest podatek pogłówny (państwo każdemu tyle samo daje i od każdego tyle samo bierze) oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe innowacje podatkowe to efekt kreciej roboty różnej maści socjalistów i wrogów wolności człowieka. W Starym Testamencie była dziesięcina (podatek liniowy), ale to Bóg zsyła błogosławieństwo, nie państwo!

15. WOLNOŚĆ RELIGIJNA
Bóg szanuje wolność człowieka w wyborze między niebem a piekłem. Jeśli On uznał, że stworzony na Jego obraz człowiek jest w stanie w sposób niewymuszony podjąć tak brzemienną w skutkach decyzję, to wara komukolwiek z ludzi od nakazowego ingerowania w tę sprawę.

16. TEORIA EWOLUCJI
W naszych czasach powszechnie panuje pogląd, że powstanie życia na Ziemi nie jest niczym cudownym, że powstało ono w wyniku działania praw przyrody i że można wyjaśnić, skąd się wzięło przy pomocy teorii ewolucji. Z reguły przedstawia się ewolucję żywych organizmów w książkach, czasopismach, podręcznikach szkolnych, programach radiowych i telewizyjnych jako fakt udowodniony ponad wszelką wątpliwość. Kończąc szkołę, nie miałem wątpliwości, podobnie jak chyba zdecydowana większość ludzi w Polsce i nie tylko, że opisu stworzenia świata, który podaje Księga Rodzaju, nie można traktować poważnie. Jednocześnie nie dawała mi spokoju myśl, że jeśli teoria ewolucji jest prawdziwa, to chrześcijaństwo jest kompletną bzdurą. Wielu ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, wierzy też w ewolucję i uważa, że można te rzeczy pogodzić – na przykład papież Jan Paweł II. Uważam jednak, że jest to niemożliwe. Podstawą chrześcijaństwa jest Pismo Święte. W wielu miejscach tej księgi znajdują się stwierdzenia, że powstała ona z natchnienia Boga – istoty wszechwiedzącej, wszechmogącej, nie popełniającej błędów i prawdomównej. Jeżeli życie powstało w wyniku ewolucji, to opis stworzenia zawarty w Piśmie Świętym jest błędny – zatem nie jest ono dziełem Boga. Logiczną konsekwencją jest wniosek, że całe chrześcijaństwo można spokojnie włożyć między bajki, a Bóg, w którego wierzę, nie istnieje. [więcej]

17. ANTYSEMITYZM
zjawisko istniejące od trzech tysięcy lat z okładem. Bardzo trudne do wytłumaczenia bez uwzględnienia czynnika nadprzyrodzonego. W dwudziestym wieku osiągnęło wymiar ogólnoeuropejski (III Rzesza niemiecka), a dzisiaj ma już zasięg ogólnoświatowy. Coraz więcej ludzi uważa państwo żydowskie za największe zagrożenie dla pokoju światowego. Grozi to w przyszłości wybuchem podobnych prześladowań tego narodu jak za Hitlera, tym razem jednak na skalę ogólnoświatową.

„I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał, Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” Obj. 12,1-17

„A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” Mt. 25,31-46
(bracia Jezusa to Żydzi prześladowani w Czasie Apokalipsy).

Z naszego” podwórka”- Dla znacznej części Polaków Żydzi stanowią najprostsze (i niestety jedyne) wytłumaczenie wszystkich naszych niepowodzeń i zła w Ojczyźnie. Uznajemy to za jeden z objawów duchowej choroby naszych Rodaków, od kilku wieków skutecznie trzymanych z dala od prawd Biblii… [więcej]
[Po co ta awantura? ]
[Cud roku 1948]

Poprzedni artykułPomoc, co dalej
Następny artykułWybór najważniejszych przekonań doktrynalnych