Lublin, 12.03.2019 r.

LIST OTWARTY DO RADY ETYKI MEDIÓW

dot. działań dyskryminujących związek wyznaniowy Kościół Nowego Przymierza w Lublinie utworzony na podstawie wpisu do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale A, pod nr. 132 w mediach.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejszym wskazujemy, iż w dniu 06.03.2019 r. jako związek wyznaniowy Kościół Nowego Przymierza w Lublinie opublikowaliśmy oświadczenie pod tytułem „Ręce precz od dzieci! Stanowisko Kościoła Nowego Przymierza”, w którym wyraziliśmy sprzeciw wobec nasilających się działań światowych i polskich neokomunistów oraz innych środowisk lewicowych. Symbolem tych działań stały się standardy edukacji seksualnej w Europie rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pełna treść oświadczenia jest dostępna na oficjalnej stronie związku wyznaniowego Kościół Nowego Przymierza w Lublinie.

O stanowisku naszego Kościoła poinformowaliśmy media, w tym Telewizję Polską. Z kolei w dniu 11.03.2019 r. portal informacyjny TVP Info https://www.tvp.info/ opublikował artykuł pod tytułem: Kościoły protestanckie stanowczo przeciw deklaracji LGBT+: „To krzywdzenie dzieci i gwałt na rodzicach”, w którym pominięto oświadczenie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, co wskazuje na działanie dyskryminujące nas oraz nasze środowisko.

W związku z powyższym powołujemy się na:

– art. 1 ustawy Prawo prasowe, który brzmi: Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.
Zgodnie z nauką prawniczą „informowanie społeczeństwa jest nie tylko uprawnieniem, ale również obowiązkiem prasy. Dziennikarze urzeczywistniają prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej, a w konsekwencji informacja ma służyć całemu społeczeństwu” (Konrad Orlik [red.], Komentarz. Prawo prasowe, s.46). Ważnym jest zaznaczenie w tym miejscu wyroku SN z 06.12.2005 r., I CK 204/05, który stwierdził, że wolność prasy jest zakotwiczona w obywatelskim prawie do informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej;

oraz

– art. 12 ust. 1. Dziennikarz jest obowiązany:
1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. W doktrynie wskazuje się, że „użycie przez ustawodawcę sformułowania szczególna staranność nie może być uznane za pochopne i przypadkowe, (…) wypada uznać, że formułując wymóg szczególnej staranności, domagał się on od dziennikarzy staranności wyjątkowej, specjalnej, nieprzeciętnej” (Konrad Orlik [red.], Komentarz. Prawo prasowe, s.100). „Braku szczególnej staranności dowodzi odstąpienie od weryfikacji danych (…) tendencyjność (…) stronniczość” (Konrad Orlik [red.], Komentarz. Prawo prasowe, s.121).

Niezbędne w tym miejscu jest wskazanie, że związek wyznaniowy Kościół Nowego Przymierza ww Lublinie prowadzi na portalu www.youtube.com oraz własnej platformie idzpodprad.pl telewizję internetową pod nazwą „Idź Pod Prąd TV”. Telewizja ta publikuje wiadomości i komentarz bieżących wydarzeń politycznych (programy te obejmują swoim zasięgiem ok. 10 000 osób) oraz nauczania i warsztaty biblijne (ok. 5000 oglądających). Zasięg wszystkich Kościołów, na których list powołuje się w wymienionym wyżej artykule portal TVP Info, nie jest większy od zasięgu związku wyznaniowego Kościół Nowego Przymierza w Lublinie.

Podsumowując, uprzejmie prosimy o rozpatrzenie naszego listu w sprawie dyskryminującego nas i nasze środowisko zachowania mediów (dowodem jest opisane działanie portalu TVP Info). Z uwagi na istotną rolę, jaką telewizja „Idź Pod Prąd TV” pełni w rozwoju i kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, takie postępowanie mediów publicznych jest niedopuszczalne w kategoriach etyki zawodowej i złe w kategoriach społecznych. Informujemy również, że powyższy przykład nie jest jedynym przejawem dyskryminacji i braku profesjonalnego traktowania przez media Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, jego pastorów oraz członków i sympatyków.

w imieniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie
Pastor Paweł Chojecki

Poprzedni artykułCzy modlitwa Jezusa została wysłuchana? Ekumenizm – z Boga czy z diabła?
Następny artykułNadstawianie policzka cz.2. Nauczanie pastora Pawła Chojeckiego 2019.03.10