JAHWE – JEZUS

JAHWE

JEZUS

Jer. 32:18
18. Ty, co okazujesz łaskawość tysiącom, lecz karzesz grzechy ojców oddając zapłatę w zanadrze ich potomków,
Boże mocny, którego imię jest Pan Zastępów! (BT)

Izaj. 9:5
5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca,
Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. (BW)

Izaj. 45:21
21. (…) Boć niemasz żadnego innego Boga oprócz mnie. Niemasz Boga sprawiedliwego, i zbawiciela innego oprócz mnie.(BG)

Dz.Ap. 4:12
12.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. (BW)

Jer. 17:10
10. Ja, Pan,
zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. (BW)

Obj. 1:17-19;23
17. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,
18. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
19. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.
23 (…) i poznają wszystkie zbory, że
Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych. (BW)

Zach. 12:4-10
4. W owym dniu – mówi Pan ?(…)
Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. (BW)

Jan. 19:37
37. A na innym miejscu mówi Pismo:
Zobaczą, kogo przebodli. (BW)

Ps. 68:36
36. Straszny jest Bóg w świątyni swojej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie
Bóg błogosławiony! (BW)

Rzym. 9:5
5. Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim,
Bóg błogosławiony na wieki. Amen. (BW)

Izaj. 8:13-14
13. Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!
14. I będzie wam świętością i
kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. (BW)

1 Piotr. 2:8
8. Ale też
kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. (BW)

1 Tym. 6:14-15
14. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
15. Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca,
Król królów, Pan panów, (BW)

Obj. 17:14
14. Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest
Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.
(BW)

Izaj. 45:22-24
22. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
23. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że
przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język,
24. Mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na niego gniewali. (BW)

Filip. 2:10-11
10. Aby
na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. (BW)

Izaj. 63:8-9
8. Rzekł bowiem: Wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą; i tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli.
9.
Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. (BW)

Obj. 5:9
9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i
odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (BW)

Izaj. 42:5
5. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami,
daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. (BW)

Hebr. 1:3
3. Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego,
i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach, (BG)

Izaj. 57:15
15. Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego
imię jest “Święty” (BW)

Obj. 3:7
7. A do anioła zboru w Filadelfii napisz:
To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (BW)

2 Kron. 6:30
30. Racz Ty wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i dać każdemu według jego postępków, jak Ty znasz jego serce, gdyż
Ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich, (BW)

Jan. 2:24-25
24. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich
25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku;
sam bowiem wiedział, co było w człowieku. (BW)

Izaj. 40:3
3. Głos się rozlega:
Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! (BT)

Jan. 1:23-27
23. Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.
24. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
25. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?
26. Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
27.
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. (BT)

Izaj. 41:4
4. Któż to sprawił i uczynił? któż wzywał rodzaje od początku?
Ja Pan, pierwszy i ostatni, Ja sam. (BG)
Izaj. 48:12
12. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem!
Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni. (BW)

Obj. 1:17
17. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się,
Jam jest pierwszy i ostatni, (BW)

autor: W tekstach ST słowo Pan zwykle zastępuje oryginalne Jahwe
Opracowanie – Paweł Chojecki