Publicystyka
Kim jest Jezus Chrystus? PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 10:36
Czyli jak spokojnie, acz stanowczo rozmawiać ze świadkami Jehowy

Jak większość z Państwa miałem już okazję kilkakrotnie rozmawiać z tymi gorliwymi i elokwentnymi ludźmi. Pierwszą taką rozmowę traktowałem prawie jak pojedynek, który, jak to określił mój niewierzący kolega, wygrałem na punkty. Było to jednak bezładne skakanie po Piśmie bez wnikliwego rozważania tekstów. Już wtedy jednak udało mi się przedstawić im ewangelię o zbawieniu w Jezusie. Wielkie wrażenie wywarł na nich fakt, że można mieć pewność życia wiecznego - że już teraz mogą wiedzieć, gdzie się znajdą po śmierci. Będąc ludźmi religijnymi (czyli pragnącymi usatysfakcjonować Boga swymi uczynkami), przy całej pewności siebie i tupecie, nie są spokojni o swoją wieczność. To jest ich "czułe miejsce".

Późniejsze rozmowy nauczyły mnie jeszcze dwóch rzeczy:
  1. Nie przechodzić do innego proponowanego przez nich tekstu biblij­nego, dopóki dokładnie nie przeanalizuje się rozważanego (ich wnioski często tylko w sposób po­wierzchowny z niego wypływają).
  2. Korzystać z możliwości wybrania tematu do rozmowy i konsekwentnie się go trzymać.
Według mnie najlepiej wybrać jedną z poniższych kwestii:

- jak człowiek może dostąpić zbawienia
- kim jest Jezus Chrystus
- kim jest Duch Święty

Pierwsze dwa wydają się najodpo­wiedniejsze na początek. W niniejszym opracowaniu zajmę się tematem: "Kim jest Jezus Chrystus?"
Zacznijmy od E­wangelii Jana rozdział pierwszy (Prolog). Na podstawie Jana 1, 14 widać wyraźnie, że Słowem jest Jezus Chrys­tus, Syn Boga Ojca. W wersecie 1 napisane jest: "Na początku było Sło­wo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo". Proste pytanie typu: "Kim było Słowo, czyli Jezus?" spotka się zapewne z odpowiedzią, że "bogiem" z małej litery. W tekście greckim nie ma tu przed słowem "theos" (Bóg) rodzajnika ho ( w bierniku ton), a więc nie chodzi tu o Boga Najwyższe­go, ale o kogoś mniejszego - będą argumentowali świadkowie Jehowy.

O ile fakt, że nie ma tu rodzajnika ho jest prawdziwy, to wniosek z tego wysnuty jest co najmniej wątpliwy. Oto bardzo prosty sposób wykazania tego. Poniżej zamieszczam wszystkie werse­ty Prologu zawierające słowo Bóg (the­os) i w nawiasie poprzedzającym użycie tego słowa zaznaczę: "jest" lub "brak", co będzie odnosiło się do tego właśnie rodzajnika ho.

1. Na początku było Słowo, a Słowo było u (jest) Boga, a (brak) Bogiem było Słowo.
2. Ono było na początku u (jest) Boga.
6. Wystąpił człowiek, posłany od (brak) Boga, który nazywał się Jan.
12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi (brak) Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.
13. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyz­ny, lecz z (brak) Boga.
18. (brak) Boga nikt nigdy nie wi­dział, lecz jednorodzony (brak) Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.

Dopiski w nawiasach zostały poczynione w oparciu o tekst grecki "The Greek New Testament", wydanie trze­cie poprawione, United Bible Societies.

Prosty rachunek pokazuje, że słowo Bóg (w różnych formach) pojawia się osiem razy. Sześć razy bez rodzajnika "ho" i dwa nim poprzedzone. Wersety 6, 12, 13 i 18 w sposób wyraźny mówią o Bogu Wszechmocnym - w 6: ...posła­ny od Boga...; w 18: "Boga nikt nigdy nie widział..." itp. Tak więc twierdzenie, że brak rodzajnika "ho" przed greckim słowem "theos" powoduje, że chodzi wtedy o jakiegoś mniejszego boga, nie daje się utrzymać. Świadkowie wiedzą, że rodzajnika nie ma w w.1 przy zwrocie "...Bogiem było Słowo", ale zaskoczeniem bywa dla nich fakt, że nie ma go też w pozostałych wersetach bezdyskusyjnie mówiących o Bogu Wszechmogącym. "Strażnica" o tym milczy...
Jeśli mamy przyjemność rozmawiać ze szcze­rym, lecz zwiedzionym człowiekiem, powinno dać mu to do myślenia. W tym punkcie rozmowy jest dogodna okazja, by na podstawie Jana 1, 12 i 13 przedstawić ewangelię o zbawieniu w Jezusie i wezwać rozmówcę do decyzji osobistego poproszenia Go o zbawienie.

Ewan­gelia Jana pełna jest innych tekstów mówiących o boskości naszego Pana. Pragnę podzielić się jeszcze trzema:
  1. Jan 1, 22-23 i 29-31. Jan Chrzciciel mówi, że poprzedza Jezusa, który ma być objawiony Izraelowi. Powołuje się przy tym na proroctwo z Księgi Izaja­sza 40, 3: "Przygotujcie na pustyni drogę Pańską...". Niezmiernie intere­sujący fakt wychodzi na jaw, gdy sięgniemy do oryginału hebrajskiego (można to też sprawdzić w niektórych tłumaczeniach np. "The Ryrie Study Bible", Moody Press, słowo LORD jest tam drukowane ,co oznacza, że w tekście hebrajskim jest JHWH ). Zamiast więc zwrotu "droga Pańska" jest ... "dro­ga dla Jahwe".
  2. Jan 2, 24-25 - "Jezus przejrzał wszys­tkich, nie potrzebował świadectwa o człowieku, bo sam wiedział, co było w człowieku." Proszę to porównać z I Król. 8, 39b lub II Kron. 6,30. Jedynie Jahwe zna serca wszystkich ludzi. W Ewan­gelii Jana napisane jest, że Jezus "przej­rzał wszystkich"...
  3. Jan 5, 23 mówi sam za siebie: "Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał."
Oczywiście to tylko wstęp do tego, co można wyczytać z samej tylko Ewangelii Jana o tożsamości Jezusa. Zachęcam każdego, kto pragnie poznać więcej faktów dotyczących problemu "Kim jest Jezus Chrystus?" do samodzielne­go, wnikliwego studium Pisma. Trud ten sowicie się opłaci.

Na koniec chciałbym jeszcze przejść do Pierwsze­go Listu Jana rozdział 2, w. 22 i 23. Jan stwierdza tu jasno, że kto poddaje w wątpliwość Ojca i Syna jest kłamcą. Idzie nawet dalej i wspomina o antych­ryście. Nie trzeba dużo wyobraźni, by zobaczyć, że za każdym systemem religijnym, który zniekształca osobę i dzieło Jezusa Chrystusa stoi szatan - ojciec wszelkiego kłamstwa. Tak więc rada: jeśli Twój rozmówca nie reaguje na fakty i prawdę, którą jasno widzi w Biblii, a dalej brnie w swych dema­gogicznych wywodach, zaprzestań rozmów z nim. Poświęć czas na coś bardziej owocnego (Jan 3, 19-21).
 
W sprawie bojkotu wyborów do europarlamentu PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 15 Marzec 2004 00:00
Coraz nowe rzesze karierowiczów zacierają z nadzieją ręce na myśl o nowych, europejskich możliwościach. My z kolei zdecydowanie opowiadamy się za BOJKOTEM wyborów do europarlamentu. Oto nasze oficjalne stanowisko w tej sprawie.
 
Którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 11:16
Którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane. (Jan 20:23)
Jest to jeden z ulubionych wersetów cytowanych przez katolicyzm. Ogrom katolickiej praktyki i teorii teologicznych zbudowanych na podstawie jednego wersetu Biblii jest chyba rekordowy w jego przypadku - w szranki może stanąć tylko Mat. 16:18-19.

Ujmując skrótowo, werset ten posłużył do wprowadzenia obowiązku wyznawania wszystkich swoich grzechów księżom podczas spowiedzi. Nie jest to jakiś zwyczajny obowiązek. Jego świadome lekceważenie zamyka przed człowiekiem możliwość uzyskania przebaczenia grzechów. Dlatego też katolicy z taka gorliwością zabiegają o spowiedź tuż przed śmiercią. Kapłan ma przecież delegowaną od Boga władzę odpuszczania grzechów?
 
List otwarty w sprawie dotacji i ulg dla kościołów oraz organizacji religijnych PDF Drukuj Email
Czwartek, 20 Maj 2004 00:00
Z powodu ogromnych trudności budżetowych naszego Państwa oraz z przyczyn etycznych wzywamy Najwyższe Władze RP oraz Kościoły i Związki Wyznaniowe działające w Polsce do wspólnego podjęcia natychmiastowych kroków mających na celu odciążenie finansów Państwa od wszelkiego rodzaju dotacji na rzecz kościołów i związków wyznaniowych oraz zniesienia ulg podatkowych faworyzujących organizacje religijne względem pozostałych podmiotów prawnych.
 
Powtórne potępienie zbawionej osoby PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 11:14
Przedstawiamy kolejną porcję argumentów na rzecz niemożliwości powtórnego potępienia osoby, która narodziła się na nowo przez zaufanie Jezusowi. Tym razem robimy to w formie polemiki pomiędzy tajemniczym internautą podpisującym się liczbą 661253027 (oznaczymy Go "X") a Piotrem Setkowiczem ("P.S.").

X: "1 Tym 1:19 "Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze."
ODRZUCILI WIARĘ - zatem wcześniej byli nawróconymi, pewnymi swego zbawienia wierzącymi chrześcijanami!!! Czy nie byli?
Jeśli przy tym wierzyli w nieutracalność zbawienia - to ktoś ich chyba oszukał, gdyż w następnym wierszu Paweł stwierdza, że oddał ich diabłu".
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL